Cele projektu

Projekt badawczy „Archeologia Zaangażowana: społeczeństwo, przeszłość, teledetekcja” jest założeniem łączącym w sobie archeologiczne nieinwazyjne metody badawcze (GPS RTK, tachimetr elektryczny, analiza zobrazowań wielospektralnych) z metodami tradycyjne uważanymi za etnologiczne: wywiady i ankiety. Celem projektu jest otwarcie archeologii na nowe metody badawcze a także poszerzenie jej możliwości badawczych i interpretacyjnych. W związku z tym projekt poza badaniem samego stanowiska archeologicznego (grodzisko wczesnośredniowieczne) zajmować się będzie także badaniem lokalnej społeczności (mieszkańcy wsi Bieniów i Biedrzychowice Dolne) i jej związku z miejscem oraz jej wymagań wobec samej archeologii. Istotnym elementem założenia jest także studiowanie funkcjonowania samej archeologii jako nauki wśród społeczeństwa, tj. jak postrzega się archeologię, z czym się ją kojarzy, jak na wizerunek archeologa wpływają jego popularne przedstawienia, czy archeologia może być kojarzona z innymi metodami niż wykopaliskowe i czy archeologia spełnia zapotrzebowania społeczne.

Główne cele projektu to:

Zastosowanie archeologicznych metod nieinwazyjnych w celu udokumentowania stanu zachowania stanowiska nr 5 w Biedrzychowicach Dolnych oraz określenia jego struktury dla ustalenia hipotez związanych z przeszłością tego miejsca.

Zastosowanie zobrazowań pozyskanych przy pomocy metod nieinwazyjnych w celu weryfikacji społecznych założeń związanych z miejscem opisanym w projekcie.

Zbadanie sposobu postrzegania archeologii i archeologów wśród lokalnej społeczności i próba ewentualnego poszerzenia wizerunku pracy archeologa.

Zbadanie czy metody nieinwazyjne odpowiadają na zapotrzebowania społeczne i czy mogą pomóc w stworzeniu szerszego wizerunku archeologii i archeologa wśród społeczeństwa.

Zbadanie opinii i podań na temat stanowiska wśród mieszkańców Bieniowa i Biedrzychowic Dolnych.

Aktywizacja lokalnej młodzieży do zainteresowania się przeszłością regionu i pomocy w ochronie stanowiska archeologicznego.

Budowanie świadomości na temat przeszłości regionu wśród mieszkańców wsi Biedrzychowice Dolne i Bieniów.